Kezdőlap
 


Jelentkezz a Nemzetközi tanulmányok szakra Egerbe az EKF-re!

Nemzetközi tanulmányok BA képzés magyar nyelven, választható angol, német, francia nyelvű szakmai órákkal.

Nemzetközi tanulmányok MA képzés angol és magyar nyelven, választható német, francia, angol nyelvű szakmai órákkal.
  A Tanszékről | Oktatók

Dr. Horváth Ágnes: történész, politológus. A Politológia Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára 2001-től. A Nemzetközi tanulmányok (BA és MA) és az Ember és társadalomismereti tanár (MA) szak szakfelelőse. Oktatói tevékenysége mellett a 2007-ben alapított Agria Universitas Egyesület és az Agria Közéleti Akadémia elnöke. 1998-a Heves Megyei Területi Választási Bizottság választott tagja, 2006-2010 alelnöke. 2008-2010 az American University (USA, Washington DC) Demokrácia – és Választáskutatási Központjának kutatója. 2009 - 2010 között a Közép-és Kelet-Európai választási Megfigyelők Szövetségének (ACEEEO) amerikai képviseletét látta el. Főbb tárgyai: Modern politikai ideológiák, Rendszerváltások a XX. században, Magyarország politikatörténete, Nők és a politika, Az EU támogatási alapjai és pályázati rendszere.
CV
Publikációk

Dr. Dobó Mariann: politológus, szociológus, településfejlesztő. A Politológia Tanszék oktatója 2002-től. A Bibó István Politikatudományi Műhely elnöke, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TDK Bizottságának elnöke. Oktatói tevékenysége mellett az Agria Universitas Egyesület titkára és a Lyceum Pro Scientis Alapítvány kuratóriumának tagja. 2006-2010 között települési önkormányzati képviselőként is dolgozott, számos bizottság és fórum elnöke és résztvevője volt. Hazai és nemzetközi projektek menedzselését mellett kutatásvezetőként is dolgozik. Főbb tantárgyai: Regionális politika, Helyi hatalom és politika, Ifjúságpolitika, Döntéselmélet, Stratégiai tervezés, Terület- és településfejlesztés az EU-ban, Bevezetés a szociológiába, Bevezetés a politikatudományba.
CV
Publikációk

Dr. Fejes Szonja: nemzetközi jogász, az európai közösségi jog szakértője, újságíró. A Fiatalok Egerért szakérői csoportjában a közigazgatási és jogi team vezetője. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Jogi Osztályán dolgozik. Főbb tárgyai: Nemzetközi jog, Nemzetközi szervezetek és nemzetközi politikai viszonyok.
CV
Publikációk

Dr. Guszmann Gergely: történész, politológus. A párizsi École des hautes études en sciences sociales (EHESS) egyetemen kapta MAS diplomáját történelem és civilizáció szakon. Az ELTE Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszéken szerezte PhD fokozatát 2012-ben. Angol, francia és magyar nyelven hirdet 20. századi egyetemes történelem és politikatudomány tárgyban órákat. Az EKF Nemzetközi Kapcsolatok Központjában az oktatói mobilitást koordinálja, valamint a GTK Kreditátviteli Bizottságának tagja. Főbb tárgyai: A nemzeti identitás és a nemzetállam problematikája, Sztálin személykultuszának társadalmi hatásai, Adolf Hitler felemelkedése és a nemzetiszocializmus eredete, India története, Kormányzati politika.
CV
Publikációk

Dr. Gyarmati István: közgazdász, nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitikai szakértő, újságíró. Pályáját a Külügyminisztérium diplomatájaként kezdte. A magyar delegáció tagjaként részt vett az MBFR-szerződés kidolgozásában, dolgozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mellett, delegációvezető volt a hagyományos fegyverzetek csökkentéséről (CFE), a Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekről (CSBM) szóló, valamint a Nyitott Égbolt (Open Skies) szerződések tárgyalásai során. Később a biztonságpolitikai Főosztály vezetője, az EBESZ grúziai, csecsenföldi, majd moldovai misszióvezetője, az EBESZ budapesti csúcstalálkozójának főtitkára volt. 1996-1999 között a Honvédelmi Minisztérium államtitkáraként dolgozott, majd a külügyminiszter biztonságpolitikai főtanácsadója, később a New York-i EastWest Institute alelnöke volt. A politikatudomány doktora és a stratégiai tanulmányok kandidátusa. Számos tudományos kutatásban vesz részt, tagja a londoni IISS-nek. Számos tanulmány szerzője a biztonságpolitika, európai politika, konfliktuskezelés és a magyar védelempolitika kérdésköreiben. Jelenleg a Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója, valamint az ENSZ Főtitkár Leszerelési Tanácsadó Testületének elnöke.
CV
Publikációk

Hacsi Lajos: politológus, mestertanár. Az Eszterházy Károly Főiskolán 1980-tól tanít. A Főiskola Szakszervezeti Bizottságának évtizedig elnöke volt. Oktatott tárgyai közé tartozik a Bevezetés a politikatudományba, a Politikai pártok és pártrendszerek, a Média és politika, az Állampolgári ismeretek, Alkotmánytan, Alternatív politikai mozgalmak. Jelenleg a Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban vetélkedősorozat koordinátora.
CV
Publikációk

Dr. Majtényi György: társadalomtörténész. Fő kutatási területe Magyarország 1945 utáni társadalom- és kultúrtörténete, könyvei jelentek meg többek között Kádár János mindennapjairól, a magyarországi elitek történelméről, a magyarországi romák társadalomtörténetéről. A tanszéken elsősorban történelmi tárgyakat oktat, például a magyarországi, ill. a kelet-közép-európai rendszerváltások történelmét tanítja magyar és angol nyelven.
CV
Publikációk

Dr. Simon Zoltán: politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogász és történelem szakos diplomát, majd politikatudományi PhD fokozatot szerzett. 2005 óta az Európai Parlament uniós külpolitikával foglalkozó munkatársa. Rendszeres oktatási és publikációs tevékenységet folytat. Az egri Eszterházy Károly Főiskola főiskolai docense, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara és a Boston University Brussels oktatója. Három kötet [Utak és tévutak. Tanulmányok Közép- és Kelet-Európa közelmúltjából és jelenéből (2014); Döntéshozatal és jogalkotás az Európai Unióban. Elmélet és gyakorlat (2013); Érdekérvényesítés a közpolitikai döntéshozatalban az Európai Unióban és Magyarországon (2009)], valamint számos angol és magyar nyelvű tanulmány szerkesztője és szerzője. Elsődleges kutatási területei az Európai Unió közpolitikai és döntéshozatali rendszere, valamint annak érdekérvényesítési jelenségei.
CV
Publikációk

Dr. Stumpf István: alkotmánybíró, 1998-2002 között a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, valamint a Századvég Politikai Iskola Alapítvány létrehozója és elnöke. Jogi, politológiai és szociológus diplomát szerzett. 1988 között alapító igazgatója a Társadalomtudományi Szakkollégiumnak, (Bibó István Szakkollégiumnak.) A Századvég című folyóirat alapító szerkesztője, 1985 és 1988 között felelős kiadója, 1996-tól társszerkesztője. Az Eszterházy Károly Főiskola habilitált egyetemi docense. Kutatási területei közé tartozik: az ifjúság politikai szocializációja, pártok, pártrendszerek, választói magatartás, pártpreferenciák, kormányzati szerkezet – kormányzati rendszerek.
CV
Publikációk

Dr. Szarka László docens a történettudomány kandidátusa. Kutatási területei közé tartozik többek közt: a cseh és szlovák történelem a 19-20. században, a 19-20. századi nemzetiségi kérdés Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Magyarország szomszédságpolitikája. Eddigi munkahelyei: MTA Történettudományi Intézete tudományos munkatárs; MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, igazgató; Selye János Egyetem Tanárképző Kar docens, dékán 20009-2011, MTA Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézete főmunkatárs. A Századvég Politikai Iskola Egri Tagozatán 1995-től tanított Kisebbségpolitikát és Regionalizmust. Az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszékén és az EKF Történettudományi Doktori Iskolájában 2008-tól tanít. Főbb tárgyai: Kisebbségpolitika, Kisebbségszociológia, Magyarország politikatörténete.
CV
Publikációk

Szántó Mariann: Történész, nyelvész, szakképzett tehetséggondozó, tehetségfejlesztő (ECHA-Diploma). Fő kutatási területe Németország gazdasági fejlődése a 19. és a 20. században. Érdeklődésének középpontjában a német nyelvű országok története, fejlődése, a világpolitikában betöltött szerepe és nemzetközi kapcsolataik rendszere áll. Tehetséggondozóként szívesen foglalkozik az európai tehetséggondozó műhelyek történetével, aktívan részt vesz jó gyakorlatok kidolgozásában. Elkötelezett híve a fiatalok aktív állampolgárságra nevelésének, mentorként segíti és támogatja a fiatal tehetségek pályafutását.
CV
Publikációk

Dr. Varga György: a posztszovjet térség külpolitikai, biztonságpolitikai szakértője, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának munkatársa, az MTA köztestületi tagja. PhD-fokozatát 2001-ben nemzetközi kapcsolatok elmélete témakörben szerezte. Eddigi szakmai pályafutása során több kormányzati szervnél - a Külügyminisztériumon kívül a Honvédelmi Minisztériumban, a Határon Túli Magyarok Hivatalában - töltött be a nemzetközi kapcsolatok terén felelős beosztásokat. Diplomataként több mint egy évtizedet töltött olyan szovjet utódállamokban, mint Ukrajna, Oroszország és a Moldovai Köztársaság. Oroszországban 2001-2005 időszakban rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, míg Moldovában 2008-2012 időszakban Magyarország nagyköveteként szolgált. A magyar-moldovai kapcsolatok terén végzett munkáját a moldovai államfő 2012 júniusában a Moldovai Köztársaság Becsületrendjével ismerte el. Oktatói tevékenységét a Századvég Politikai Iskola keretében 2005-ben kezdte, 2008-tól az EKF Politológia Tanszékének docense. Főbb tantárgyai: nemzetközi kapcsolatok elmélete és iskolái, biztonságpolitika, stratégiai tervezés, diplomáciatörténet.
CV
Publikációk

Dr. Zupkó Gábor: Az Európai Bizottság Tájékoztatási Főigazgatóságának egyik igazgatója (Directorate General of Communication at the European Commission). Korábban az Európai Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalának igazgatójaként, az igazgató főtanácsadójaként dolgozott. Volt polgármester, helyettes államtitkár (2000-2002), főosztályvezető (2002-2003)és nagykövet is Finnországban (2003-2005). PhD fokozatát a budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. Gabor Zupko is Director 'Resources' (IT, Personnel, Finance) in the Communication Directorate-General of the European Commission. Prior to this post Gabor Zupko, who holds a Doctorate in Management Sciences was Director of the Infrastructure Office of the Commission in Brussels, Ambassador of Hungary to Finland as well as holding various other government posts.
CV
Publikációk

Kavecsánszky Máté: Történész, etnográfus, antropológus. A középkor és kora újkori diplomáciatörténet és a középkori magyar-német kapcsolatok kutatója. Foglalkozik a középkori és a kora újkori politikai gondolkodás történetével, a korszak mentalitástörténetével és az európai egységgondolat fejlődésével. Vizsgálja a 20. századi hagyományos közösségek társadalmi átalakulási folyamatait, azok kulturális vonzatainak antropológiai és néprajzi értelmezési lehetőségeit. Szívesen foglalkozik az akkulturáció és a társadalmi rétegek közötti kulturális jegyek áramlásának kérdésével, modellezési lehetőségeivel. Kutatási területei közé tartozik az etnicitás kérdése is. Középiskolai óraadó tanárként a tehetséggondozás mellett a társadalomtudományi szemlélet kialakításának elméleti és gyakorlati módszertani lehetőségeit vizsgálja. Óraadó oktatóként előadásokat, szemináriumokat tart a Debreceni Egyetemen. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Bizottság Tánctudományi Munkabizottságának. Főbb tárgyai: Az európai integráció alapkérdései, Alternatív politikai mozgalmak, Média és politika, Bevezetés a politikatudományba, Etnicitás.
CV
Publikációk
< június >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Politológia Tanszék - EKF B épület Eger, Egészségház út 4.
Tel: 36/520-435, 520-400/3073, e-mail: politologia(at)ektf.hu